REGULAMIN  AKCJI CROWDFUNDINGOWEJ  KAMILI SURMA  KTÓREJ CELEM JEST ZEBRANIE FUNDUSZY NA WYDANIE KSIĄŻKI „WYSPA ROZWOJU INTUICJI I WIARY”

Wstęp

Kamila  Surma będąca autorem książki „Wyspa intuicji i wiary” przeprowadza akcję na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Wyrażenie zgody na wzięcie udziału w akcji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, który dostępny jest na stronie internetowej www.kamilasurma.com/regulaminakcji

 

 § 1. Definicje

 1. Akcja crowdfundingowa (inaczej „Akcja”) – projekt realizowany przez Autora mający na celu zebranie odpowiedniej sumy pieniężnej koniecznej do pokrycia kosztów związanych z wydaniem książki pt. „Wyspa intuicji i wiary”.
 2. Autor – podmiot organizujący Akcje i oferujący Pakiet w zamian za Kwotę fundatorską.
 3. Kwota fundatorska – kwota jaką wpłaca Fundator na rzecz Sprzedającego w celu wsparcia akcji crowdfundingowej
 4. Fundator – osoba przekazująca kwotę fundatorską na poczet Akcji, w zamian za jeden z oferowanych Pakietów.
 5. Crowdfunding – finansowa forma wsparcia Akcji polegająca na wpłaceniu Kwoty fundatorskiej przez Fundatora na rzecz Sprzedającego, który w zamian przekazuje Pakiet.
 6. Minimalna Suma Fundatorska – minimalna kwota jaką należy zebrać podczas trwania Akcji.
 7. Deadline – ostateczny dzień zakończenia Akcji, wskazany w niniejszym Regulaminie.
 8. Pakiet – zbiór produktów oferowanych przez Sprzedającego, w zamian za kwotę fundatorską.
 9. Zamówienie – zawarcie umowy pomiędzy Autorem a Fundatorem, którego przedmiotem jest jeden z wybranych przez Fundatora Pakietów. Po złożeniu oraz zaakceptowaniu zamówienia Autor zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Fundatora Pakietu w zamian za Kwotę fundatorską uiszczoną w chwili złożenia zamówienia lub bezpośrednio po niej w zależności od wybranej przez Fundatora metody płatności.

  § 2. Przedmiot regulaminu

Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji crowdfundingowej przez Autora prowadzącego działalność pod firmą Brain New Academy Kamila Surma, ul. Kusocińskiego 126b/28, 94-054 Łódź NIP: 7272750948. .Akcja ma na celu zebranie Minimalnej sumy fundatorskiej, dzięki której Autor będzie mógł wydawać książkę. Fundator w celu wsparcia akcji ma możliwość wykupienia jednego z 3 dostępnych w czasie akcji Pakietów do dnia określonego jako Deadline. Po wpłaceniu Kwoty fundatorskiej na rzecz Sprzedającego otrzyma on  wybrany przez siebie Pakiet.

 § 3. Rodzaje pakietów

 1. Autor oferuje w czasie trwania Akcji tylko 5 Pakietów.
 2. Pakiet 1 „biały” obejmuje plik audio w formie mp3.
 3. Pakiet 2 „brązowy” obejmuje ebook lub książkę do wyboru, plik audio w formie mp3.
 4. Pakiet 3 „srebrny” obejmuje książkę, ebooka, podziękowania w książce na stronie fundatorów srebrnych, darmową wysyłkę.
 5. Pakiet 4 „złoty” obejmuje książkę, ebooka, podziękowania w książce na stronie fundatorów złotych, darmową wysyłkę, Album Medytacji Her Island, Album Medytacji „Intuicja, Odwaga, Wiara”, Torbę Her Island.
 6. Pakiet 5 „turkusowy” obejmuje książkę, ebooka, podziękowania w książce na stronie fundatorów turkusowych, darmową wysyłkę, Album Medytacji Her Island, Album Medytacji „Intuicja, Odwaga, Wiara”, 2 torby Her Island, 1 godzinę sesji indywidualnych online.§ 4. Zawarcie Umowy
 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą poprawnego złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.kamilasurma.com/ksiazka. Poprawnie złożone zamówienie to takie które jest zgodne z Regulaminem.
 2. W celu wsparcia Akcji należy wejść na stronę internetową www.kamilasurma.com/ksiazka i dokonać wyboru Pakietu w oparciu o wyświetlane Fundatorowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Podsumowanie złożonego Zamówienie będzie zawierać m. in. opis wybranego Pakietu przez Fundatora, łączną Kwotę fundatorską, adres pod który ma zostać doręczone Zamówienie.
 4. W celu zakończenia procesu Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z Autorem, zgodnie z treścią Regulaminu.
 6. Umowę traktuje się za zawartą od momentem wpływu Kwoty fundatorskiej na konto Autora o numerze: 68 1940 1076 3184 9584 0000 0000
 7. Po zawarciu umowy, Fundator otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Fundator mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kamilasurma.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Fundator celem zawarcia umowy zobowiązany jest do udostępnienia danych:
  1. w przypadku Fundatora będącego osobą fizyczną:
   • imię i nazwisko;
   • adres korespondencyjny;
  2. w przypadku Fundatora niebędącego osobą fizyczną:
   • nazwę,
   • numer identyfikacyjny REGON lub NIP, o ile został nadany, lub numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim,
   • siedzibę i adres korespondencyjny,
   • imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia
  3. Autor zastrzega sobie prawo do realizowania wysyłki tylko na terenie Polski, chyba, że po zgłoszeniu zapotrzebowania przez potencjalnego Fundatora oraz indywidualnym rozpatrzeniu sprawy postanowi inaczej.
  4. W celu realizacji zamówień które mają być wysłane poza granice Polski konieczny jest kontakt pod adresem kontakt@kamilasurma.com
  5. Autor nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Fundatora nieprawidłowych danych, o 111których mowa w pkt 9.
  6. Fundator może w każdym czasie żądać wyrejestrowania swoich danych składając odpowiednie pisemne oświadczenie ale nie wcześniej niż po realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

 § 5. Metody płatności

  1. Fundator ma możliwość zapłacenia za Pakiet przy użyciu PayPal oraz Tpay.
  2. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest e-mail przesyłany do Fundatora na wskazany w zamówieniu adres mailowy.§ 6. Reklamacje i zwroty
 1. Fundator nie ma możliwości zwrócenia wykupionego przez siebie Pakietu.
 2. W przypadku nie zebrania Minimalnej Sumy Fundatorskiej do dnia określonego jako Deadline Autor zobowiązuje się do wydania Fundatorowi książki w formie e-booka wraz z pozostałymi produktami, które wybrany Pakiet zawierał. E-book przesłany będzie na wskazany w zamówieniu adres mailowy. Wyjątek stanowi torba Her Island, która zostanie wysłana do Fundatora, jedynie w przypadku wydania książki fizycznej.

 

 1. Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu. Jeżeli jednak dostarczono produkt który przed wysyłką był już wadliwy to po odpowiednim zgłoszeniu tego faktu, Autor na własny koszt dostarcza produkt pozbawiony wad Fundatorowi na wskazany w zamówieniu adres korespondencyjny.
 2. Fundator który zakupił Pakiet 3 „srebrny” opisany
 3. Fundator który zakupił Pakiet 5 „złoty” opisany § 3 w przypadku gdy Suma Fundatorska nie zostanie zebrana po osiągnięciu Deadlinu otrzyma część pakietu obejmującą ebooka, Album Medytacji Her Island, Album Medytacji „Intuicja, Odwaga, Wiara” oraz zwrot w wysokości 145 zł (całkowity koszt pakietu, pomniejszony o wartość otrzymanych produktów). Wyszczególnione części pakietu zostaną przesłane do Fundatora na wskazany przy zamówieniu adres korespondencyjny o czym Fundator zostanie poinformowany w sposób analogiczny jak opisany w § 4.
 4. Fundator który zakupił Pakiet 6 „turkusowy” opisany § 3 w przypadku gdy Suma Fundatorska nie zostanie zebrana po osiągnięciu Deadlinu otrzyma część pakietu obejmującą ebooka, Album Medytacji Her Island, Album Medytacji „Intuicja, Odwaga, Wiara”, 1h sesję indywidualną online oraz zwrot w wysokości 245 zł (całkowity koszt pakietu, pomniejszony o wartość otrzymanych produktów). Wyszczególnione części pakietu zostaną przesłane do Fundatora na wskazany przy zamówieniu adres korespondencyjny o czym Fundator zostanie poinformowany w sposób analogiczny jak opisany w § 4.

 § 7. Czas trwania akcji

 1. Dzień rozpoczęcia akcji określony przez Autora to: 15.04.2019r.
 2. Deadline akcji określony przez Sprzedającego to: 31.05.2019r.
 3. Autor zastrzega sobie prawo do zmienienia Deadlinu o czym zobowiązany jest poinformować wszystkich zainteresowanych za pośrednictwem strony internetowej kamilasurma.com

 § 8. Ochrona danych osobowych

 1. Autor prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Brain New Academy Kamila Surma jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 922).
 2. Składając zamówienie Fundator wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Autora, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Autora nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy.
 4. Dane osobowe Fundatora są przetwarzane przez Autora w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży Pakietu oraz innych usług jakie posiada Autor w swojej ofercie, oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Autora poza Akcją. Niezależnie czy działania będą organizowane samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności takich jak: sprzedaż produktów i usług, przesyłanie informacji o nowych produktach i usługach, udział w konkursach, promocjach, akcjach promocyjnych z udziałem partnerów Autora. Dane osobowe Fundatorów mogą zostać przekazane innym administratorom danych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla udziału w organizowanej wspólnie z partnerem akcji marketingowej.
 5. Autor zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 922), tzn. umożliwia Fundatorowi wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w ustawie, pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia nawiązania umowy pomiędzy Autorem, a Fundatorem.
 7. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Fundator powinien kierować na adres: Kamila Surma Brain New Academy Kamila Surma, ul. Kusocińskiego 126b/28, 94-054 Łódź NIP: 7272750948. Łódź z dopiskiem „Dane Osobowe Akcja Crowdfundingowa”.§ 9. Polityka prywatności
 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Autor jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu: dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Fundator może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta. 10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl§ 10. Postanowienia końcowe
 10. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Wszelką korespondencję kierowaną do Fundatora, który udostępnił zgodnie z § 3 pkt 3, pod ostatni wskazany adres uznaje się za prawidłowo doręczoną.
 12. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Autora.
 13. Regulamin obowiązuje od dnia wystartowania akcji – 15.04.20194.
 14. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Akcji.
 15. Autor zobowiązuje się do przesłania drogą e-mailową do Fundatorów nowego Regulaminu oraz publikacji na łamach strony www.kamilasurma.com