Regulamin Wyjazdu dla Kobiet “Nowy Wymiar Kobiecości” organizowanego przez Kamilę Surmę w dniach 3-6 lipca 2023 r.

 

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki rezerwacji, płatności i udziału w wydarzeniu “Nowy Wymiar Kobiecości” organizowanym przez Kamilę Surmę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Brain New Academy Kamila Surma, ul. Kusocińskiego 126b/28, 94-054 Łódź, NIP: 7272750948.
 2. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Potwierdzenie rezerwacji udziału w warsztatach oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Usługodawca – Kamila Surma prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Brain New Academy Kamila Surma, ul. Kusocińskiego 126b/28, 94-054 Łódź, NIP: 7272750948.
  2. Warsztaty – zestaw usług składających się na warsztaty przeprowadzane w miejscu Szczere Pole, które mogą być przedmiotem świadczenia przez Usługodawcę, realizowana w zakresie tematycznym i terminie szczegółowo opisanych w Ofercie;
  3. Oferta – jednostronne oświadczenie woli Usługodawcy zamieszczone w opisie Warsztatów, dotyczące oferowanych przez Usługodawcę Warsztatów. Oferta zawiera cenę za udział w Warsztatach, miejsce, program, termin Warsztatów oraz liczbę dostępnych miejsc dla Uczestników;
  4. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
  5. Uczestnik – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), która dokonała lub zamierza dokonać Zamówienia. Uczestnikiem może być zarówno przedsiębiorca, jak i Konsument;
  6. Zamówienie – transakcja inicjowana przez Uczestnika poprzez złożenie zamówienia, które prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą, a Uczestnikiem. Zamówienie dokonywane jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość. Umowa zawierana może być bądź przez sklep internetowy Usługodawcy, bądź za pośrednictwem wymiany korespondencji e-mail;
  7. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Usługodawcę w domenie https://sklep.kamilasurma.com
  8. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny są na stronie internetowej https://kamilasurma.com/regulamin-retreat/ oraz przesyłany przez Usługodawcę na każdy wniosek Uczestnika.
 4. Szczegółowe informacje o Warsztatach znajdują się na stronie internetowej: https://kamilasurma.com/retreat2023, jak również udostępniane są przez Usługodawcę w drodze wiadomości e-mail w odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika zapytanie wysłane na adres e-mail: sklep@kamilasurma.com
 5. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@kamilasurma.com

 

§ 2. Warunki korzystania z usługi elektronicznej

 1. By móc złożyć zamówienie poprzez Sklep Uczestnik spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji);
  4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768;
  5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci Formularza zamówienia. Za świadczenie tej usługi Sklep nie pobiera żadnych opłat.
 3. Powyższa usługa świadczona jest przez czas oznaczony, tj. czas, w którym Uczestnik korzysta z Formularza zamówienia w celu dokonania zamówienia.

 

§ 3. Składanie Zamówień

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Uczestników usługi stanowiące Warsztaty na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Uczestnikiem a Usługodawcą.
 2. Warsztaty odbywa się stacjonarnie w miejscu wskazanym w Ofercie, w dniach 3-6 lipca 2023 r.
 3. Oferta jest wyświetlana na stronie internetowej Usługodawcy bądź przesyłana jest na adres e-mail Uczestnika.
 4. Zamówienia mogą być składane przy pomocy sklepu internetowego. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej.
 5. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu:
  1. Aby dokonać zakupu Uczestnik wybiera interesujący go produkt w Sklepie. Następnie przenosi produkt do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, który przekierowuje Uczestnika na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Następnie klika „Przejdź do płatności” w celu podania danych oraz sfinalizowania płatności.
  2. Uczestnik, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
  3. Kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Uczestnika o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 6. Uczestnik przekazuje Usługodawcy dane niezbędne do zapisania Uczestnika na Warsztaty oraz rozliczenia, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, dane dot. prowadzonej działalności gospodarczej.
 7. Po uzyskaniu wszystkich koniecznych danych Usługodawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech Warsztatów, termin Warsztatów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Uczestnika podanych Usługodawcy.
 8. Z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia Uczestnik zostaje związany obowiązkiem dokonania zapłaty.
 9. Po otrzymaniu przez Usługodawcę pierwszej części wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 5 a, dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Uczestnikiem a Usługodawcą.
 10. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i wybraną przez Uczestnika Ofertą.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie  internetowej Sklepu;
  2. wysłanie Uczestnikowi wiadomości e-mail, o której mowa w §3 ust. 7.
 12. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 13. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Uczestnika, Usługodawca może wstrzymać się z zapisem Uczestnika na Przyjęcie do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

 

§ 4. Rozliczenia

 1. Wynagrodzenie z tytułu udziału w Warsztatach wynosi:
  1. dla pierwszych 10 osób – 2888 zł brutto,
  2. w cenie promocyjnej obowiązującej do 30 kwietnia 2023 r, – 3222 zł brutto
  3. w cenie regularnej obowiązującej od 1 maja 2023 r. – 3888 zł brutto.
 2. Wynagrodzenie z tytułu wyżywienia oraz noclegu jest wliczone w cenę Warsztatów podaną w punkcie wyżej.
 3. Cena Warsztatów (ani żadnych innych kwot wpłacanych na rzecz Usługodawcy) nie obejmuje kosztów transportu. Ww. elementy podróży organizuje Uczestnik we własnym zakresie i na własny koszt.
 4. Wszystkie ceny podane w Ofercie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny za udział w Warsztatach w następujący sposób:
  1. Bezzwrotny zadatek w wysokości:
   1. dla pierwszych 10 osób – 888 zł brutto,
   2. w cenie promocyjnej obowiązującej do 30 kwietnia 2023 r, – 1222 zł brutto
   3. w cenie regularnej obowiązującej od 1 maja 2023 r. – 1888 zł brutto.
  2. Pozostałą kwotę w wysokości 2000 zł, w w całości lub w dwóch płatnościach po 1000 zł co miesiąc, przez kolejne 2 miesiące, nie później niż do 1 czerwca 2023 r.
 6. Całkowita kwota za Warsztaty powinna zostać uregulowana nie później niż do 1 czerwca 2023 r.
 7. Usługodawca może wystawić fakturę VAT Uczestnikowi, jeżeli Uczestnik zgłosi ten fakt nie później niż w dniu zapłaty ceny, o której mowa w ust. 5 lit. a.

 

§ 5. Odstąpienie od umowy

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Uczestnikowi będącemu Konsumentem.
 2. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Uczestnik może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu Regulaminu, zarówno drogą elektroniczną na adres: kontakt@kamilasurma.com jak i poprzez przesłanie oświadczenia pocztą.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Usługodawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności Uczestnika w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy poprzez uznanie rachunku Uczestnika w/w kwotą, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

§ 6. Zasady udziału

 1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad i obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, aktualnych na czas odbywania się Warsztatów.
 2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do poszanowania miejsca, w którym przebywa, a także do posprzątania (doprowadzenia do stanu sprzed Warsztatów) miejsca, w którym przebywał podczas Warsztatów oraz miejsca noclegowego.
 3. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę podczas Warsztatów każdorazowo opisany jest w Ofercie dotyczącej danych Warsztatów.
 4. Usługodawca może odmówić wstępu na Warsztaty, na teren miejsca noclegowego lub miejsca spożywania posiłków oraz przebywania na ich terenie osobom:
  1. nieprzestrzegającym aktualnych obostrzeń i zaleceń związanych z pandemią COVID-19;
  2. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych;
  3. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające;
  4. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia.
 5. Udział w poszczególnych punktach harmonogramu Wydarzenia jest dobrowolny, Usługodawca nie sprawdza list obecności i nie jest zobowiązany do wstrzymania prowadzenia zajęć w przypadku braku obecności Uczestnika. Niestawiennictwo lub nieterminowe stawiennictwo Uczestnika na poszczególne zajęcia nie rodzi żadnego rodzaju roszczeń po stronie Uczestnika.
 6. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za rzeczy Uczestników wniesione na teren Warsztatów i miejsca spożywania posiłków, przechowywane w miejscach noclegowych.
 7. Każdy Uczestnik ponosi odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania.
 8. Każdy Uczestnik bierze odpowiedzialność za swój proces. Wykupując Warsztat – przyjmujesz go w całości.
 9. Każdy Uczestnik kupując Warsztat, wykupuje go dla siebie. W przypadku przekazania zakupu innej osobie konieczne jest przesłanie oświadczenia podpisanego przez obie strony z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Warsztatu oraz jego akceptacją.

 

§7. Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały, program Warsztatów, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz  inne informacje, prezentowane przez Usługodawcę na stronach internetowych, w materiałach oraz podczas Warsztatów stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Warsztatów materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy.
 3. Nie jest dozwolone wykonywanie nagrań lub zdjęć podczas Warsztatów do celów komercyjnych.
 4. W przypadku dokonywania nagrań lub zdjęć podczas Warsztatów do celów prywatnych, należy każdorazowo oznaczyć Usługodawcę jako organizatora Warsztatów (tagiem: @kamilasurma).
 5. Uczestnik może wyrazić zgodę na publikację jego wizerunku utrwalanego podczas Warsztatów. Treść zgody zostanie przedstawiona Uczestnikowi do podpisu przed rozpoczęciem Warsztatów.

 

§8. Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzamy wyłącznie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, dane dot. działalności gospodarczej.
 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług na rzecz Uczestników oraz do obsługi ewentualnych roszczeń, reklamacji i kwestii podatkowo-księgowych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy Usługodawcą a Uczestnikiem. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na rzecz Uczestnika.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Warsztatach i zawarcie umowy.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podwykonawcom Organizatora Warsztatu, tj. dostawcom usług informatycznych, a także pracownikom współpracującym z Brain New Academy Kamila Surma

 

§9. Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem Zamówień, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Warsztatów lub jego odwołania w przypadku zawarcia umów o udział w Warsztatach z mniej niż 10 Uczestnikami, w przypadku wystąpienia obostrzeń uniemożliwiających odbycie się Warsztatów, działań wojennych lub w przypadku innych zdarzeń losowych dotyczących Usługodawcy. O w/w Usługodawca zobowiązany jest powiadomić Uczestnika niezwłocznie.
 2. W przypadku odwołania Warsztatów przez Usługodawcę, według wyboru Uczestnika, Usługodawca zwróci wpłaconą kwotę pomniejszoną o koszty przygotowania Warsztatów w wysokości 20% ceny Warsztatów (w terminie 7 dni od poinformowania przez Uczestnika o sposobie rozliczenia) lub zaliczy ją na cenę następnych Warsztatów, na podstawie odrębnego Zamówienia złożonego przez Uczestnika.
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Warsztacie na 21 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora i nie związanych z sytuacją polityczną i pandemiologiczną Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconych środków.
 4. Usługodawca jest uprawniony do zmiany harmonogramu Warsztatów w każdym czasie. O powyższych zmianach Usługodawca poinformuje niezwłocznie Uczestników.
 5. Warsztaty są organizowane zgodnie z zasadami i normami przyjętymi dla tego rodzaju wydarzeń, z zachowaniem najwyższej staranności odpowiadającej działalności tego rodzaju, a także w zakresie określonym w Ofercie. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za niezaspokojenie szczególnych, wykraczających poza powyższe standardy, oczekiwań Uczestników.
 6. Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ceny uiszczonej tytułem wynagrodzenia za udział w Warsztatach, jeżeli nie wziął udziału w Warsztatach z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany charakteru lub zakresu usług świadczonych w ramach Warsztatów lub technicznych i organizacyjnych zmian po stronie Usługodawcy. O zmianach Usługodawca poinformuje Uczestników drogą e-mailową.
 9. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej umowy stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, chyba, że przepis powszechnie obowiązującego prawa zastrzega właściwość wyłączną innego sądu. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2023 r.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia następujących usług: ………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..

Data zawarcia umowy: ………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)*: ………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..……

Adres konsumenta(-ów)*: ………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………

Podpis konsumenta(-ów)* (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..………………………………..………………..

Data: ………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..………………………………..……

*niepotrzebne skreślić