regulamin konkursu

TWÓJ NAJLEPSZY ROK W KOBIECYM BIZNESIE!

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Brain New Academy Kamila Surma, ul. Kusocińskiego 126b/28, 94-054 Łódź, NIP 7272750948, REGON 368234508, dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 29 listopada 2023 roku o godz. 18:00, a kończy 7 grudnia 2023 roku o godz. 10:00:00 czasu polskiego.

§ 2 Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie,
  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik udostępni na swoim stories na Instagramie grafikę “Biorę udział w bezpłatnym wydarzeniu: Najlepszy rok w moim biznesie” i odpowie, również na stories – w dowolnej formie – na pytanie: Jakie jedno słowo będzie Twoją intencją-motywem przewodnim na 2024 rok i dlaczego wybrałaś właśnie je? a  następnie w serwisie Instagram oznaczy profil @kamilasurma (dalej: Zadanie Konkursowe).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
  1. nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  2. działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram,
  3. naruszają regulamin serwisu Instagram lub regulamin serwisu Facebook,
  4. użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznane za obelżywe, treści pornograficzne, treści propagujące nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujące grupy społeczne.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 Kodeks cywilny Organizator zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody – nabywa niewyłączną licencję do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

§ 4 Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3-osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i wyłoni Uczestników, którzy najlepiej wykonają Zadania Konkursowe pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w każdym etapie jednego Zwycięzcę.
 3. Zwycięzcy Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  1. Nagroda za opublikowaną pracę (stories) – 3 x dostęp do grupy Kobiet Mocy, każdy o wartości 155 zł
  2. Nagroda za opublikowaną pracę (stories) – 2 x kod zniżkowy w wysokości 400 zł na Program Mentorka (https://sklep.kamilasurma.com/produkt/mentorka/)
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT;
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców 8 grudnia 2023 r. o godz. 20.00 czasu polskiego.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody za pomocą wiadomości e-mailwej.
 7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej o wygranej, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 8. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 10. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres e-mail wskazany przez Zwycięzcę w terminie 7 dni od dnia przesłania przez Zwycięzcę odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających jej wysyłkę, tylko jeden raz.
 11. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 13. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 14. W konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz.
 15. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną lub inną nagrodę rzeczową.

§ 5 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres ul. Kusocińskiego 126b/28, 94-054 Łódź oraz na adres e-mail kontakt@kamilasurma.com
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody i wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail kontakt@kamilasurma.com.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Wyzwanie Powołanie” na adres e-mail: kontakt@kamilasurma.com związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 7 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2023 roku. 
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://kamilasurma.com/najlepszy-rok-w-kobiecym-biznesie-regulamin-konkursu
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku z przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.
 8. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Facebook ani z nim związany;
 9. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram oraz serwisu Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 10. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników przez Organizatora. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.
zostań bohaterką

bezpłatnego coachingu biznesowego 🤩

Weź udział w grupowym coachingu na Zoomie i zyskaj moje prowadzenie w ważnym dla Ciebie obszarze Twojego biznesu oraz inspirację od setek Kobiet Mocy 🔥